Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. Dat is natuurlijk ook zo bij een huurdersbelangenvereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats.

Wat komt er aan bod en welke bevoegdheden heeft de ALV?

 

De leden van Huurderbelangenvereniging Maas & Roer bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

  • wijziging van de statuten
  • benoemen, schorsen en ontslaan bestuurders
  • dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan' van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft)
  • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
  • het uitsluiten van een lid
  • vaststellen van de jaarlijkse contributie
  • benoeming van een geshillencommissie

In de statuten is vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan een geschillencommissie. Als volgens de statuten de geschillencommissies in het leven geroepen is, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan een ingestelde geschillencommissie zich uitspreken over geschillen tussen de vereniging en een individeel lid.

De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt schriftelijk. Als de ALV het heeft goedgekeurd, kan dit ook per e-mail. Als niet alle adressen van de leden bekend zijn, kan een advertentie worden geplaatst in de huis-aan-huiskrant van de plaats waar de vereniging toe behoort.

In de uitnodiging moet vermeld staan wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt en toegevoegd moeten worden de agenda van de vergadering, jaarrekenin, jaarverslag en begroting komende jaar.

 
Naar boven