Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer voert op regelmatige basis namens de huurders overleg met het bestuur van Wonen Limburg. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: huurbeleid, inhoud van de huurovereenkomst, verkoopbeleid, beleid inzake strategisch voorraadbeheer en woningmutatiebeleid.

Ook is Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer betrokken bij het opstellen van beleid t.a.v. onderhoud en/of woningverbetering. Tevens geeft zij adviezen over allerlei zaken die voor huurders  van belang zijn, zoals bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer heeft een informatierecht, een adviesrecht en een instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen. Wonen Limburg en Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer kunnen afspraken maken over het uitbreiden van de onderwerpen waarover Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer wordt geïnformeerd.

 

Wonen Limburg moet Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer op verzoek en op eigen beweging informatie verschaffen over allerhande onderwerpen aangaande beleid en beheer die van wezenlijk belang kunnen zijn voor de huurders.

Bij veranderingen in beleid en beheer ten aanzien van deze onderwerpen heeft Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer ook een adviesrecht. Dit betekent dat Wonen Limburg Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over deze onderwerpen. Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer krijgt hier tenminste 6 weken de tijd voor. Wonen Limburg mag van dit advies afwijken maar kan dit alleen gemotiveerd doen.

Het informatie- en adviesrecht betreft de onderstaande onderwerpen:

 1. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en direct daaraan grenzende woonomgeving;
 2. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden;
 3. Het toewijzings-en verhuurbeleid;
 4. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur;
 5. Het huurprijzenbeleid;
 6. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen;
 7. Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 8. Het beleid over de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen liggen, en ook over herstructurering van die buurten of wijken;
 9. Het beleid over het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvestiging voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven;
 10. Overeenkomsten over servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten over het beheer van het verhuurde;
 11. De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder;
 12. De beoogde inhoud van de prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten bij onderhandelingen over zulke prestatieafspraken.

Wonen Limburg mag een voornemen tot wijzigingen van beleid van vaststelling van servicekosten pas uitvoeren na instemming van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer. Dit heeft alleen betrekking op de vaststelling van servicekosten die van toepassing zijn op het gehele woningbezit van Wonen Limburg.

Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer kan voor elk overleg met Wonen Limburg onderwerpen voor de agenda aandragen. Wonen Limburg kan een onderwerp alleen gemotiveerd weigeren.

Zowel Wonen Limburg als Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer kunnen, indien dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijs nodig is, een of meerdere deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg.  De overige overlegpartners moeten hierover tijdig worden geïnformeerd.

 
Naar boven