Bestuur

Het bestuur volgt de ontwikkelingen bij Wonen Limburg met betrekking tot: het verhuurbeleid, het beleid inzake het woningbestand; het beleid inzake onderhoud en renovatie; het ondernemingsplan en de jaarbegroting.

Samenwerking Wonen Limburg

Om een goede structuur aan te brengen in het overleg tussen Wonen Limburg en het bestuur is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Als Wonen Limburg wijzigingen wil aanbrengen in beleid dat alle huurders aangaat, dient men het bestuur hierover tijdig schriftelijk te informeren. De bestuursleden wonen in hetzelfde complex of in dezelfde buurt en zijn makkelijk aanspreekbaar.

Toezicht op beleid Wonen Limburg

Het bestuur vergadert maandelijks met medewerkers van Wonen Limburg over de actuele ontwikkelingen. Door zaken zo goed mogelijk te volgen en hierbij de belangen van de huurders in het oog te houden zal het bestuur proberen om een nuttige rol te spelen in de relatie tussen Wonen Limburg en de huurders.

Betrokkenheid bij bewonerscommissies

Het bestuur ontvangt ter informatie alle verslagen van direct overleg met bewonerscommissies. Zo blijven wij op de hoogte van alles wat er speelt rondom deze commissies. Natuurlijk kan een bewonerscommissie ook altijd een beroep op ons doen om een ondersteunende rol te spelen in het overleg met Wonen Limburg.

Ondersteuning individuele huurders

Een reparatieverzoek, een onderhoudskacht of een bezwaar over de dienstverlening kun je op diverse manieren melden bij Wonen Limburg. Ben je niet tevreden over de geboden oplossing? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij Wonen Limburg. Pas als je je ook niet kunt vinden in de reactie op deze klacht, kun je de kwestie voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie. Bij hoger oplopende geschillen en voor zwaardere zaken kun je je richten tot de landelijke huurcommissie of de rechter.

Formeel heeft het bestuur geen rol in de klachtenprocedure. Toch staat het je vrij om contact met het bestuur op te nemen wanneer de afhandeling van een klacht niet naar wens verloopt. Mogelijk kunnen wij je toch helpen en voorkomen dat een meningsverschil onnodig hoog oploopt. Bovendien krijgt het bestuur door deze betrokkenheid inzicht in het proces van klachtenafhandeling en kan het indien nodig hierover met Wonen Limburg in gesprek gaan.

Contacten met de Woonbond

De Woonbond is het overkoepelend orgaan van huurdersorganisaties zoals Huurdersbelangenvereniging Roer & Maas. Binnen de Woonbond is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot sociale woningverhuur. Op landelijk niveau is de Woonbond namens de huurders de gesprekspartner van AEDES (het overkoepelend orgaan van de woningcorporaties) en van de politiek.

Iedereen die lid is van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer is automatisch ook lid van de Woonbond en kan deze, waar nodig, om informatie en advies vragen. Natuurlijk kun je als huurder van Wonen Limburg in eerste instantie ook contact zoeken met het bestuur. Mogelijk kan het bestuur al de gewenste informatie geven en anders kunnen zij, namens jou, contact opnemen met de Woonbond.

Maandelijks vergadert het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer op een dinsdagmiddag over actuele onderwerpen. Een vast onderwerp op de agenda zijn de verslagen van en ontwikkelingen binnen de bewonerscommissies.

Bestuursvergaderingen

Aansluitend aan de bestuursvergadering van de huurdersbelangenvereniging, vergadert het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer. Regelmatig worden deskundigen of participatiepartners uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen.

De vergaderingen zijn niet openbaar toegankelijk. Leden kunnen op verzoek een vergadering bijwonen. Indien je een vergadering wilt bijwonen, stuur ons dan vooraf een bericht.