woonbond3 

Reactie Woonbond op de Miljoenennota

De Woonbond vindt de plannen in de Rijksbegroting voor de huursector onvoldoende. Er is een wooncrisis en toch wordt er door de verhuurderheffing weer 1,5 miljard opgehaald bij sociale huurders. Uit recent onderzoek van drie ministeries blijkt dat corporaties door de hoge belastingdruk afsteven op een tekort van 31 miljard in 2035.

woonbond3 

De gevolgen van 30 jaar Rijksbeleid

Vrolijkstemmend is het niet, het resultaat van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Huren stegen harder dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op. Steeds meer mensen kregen moeite om de huur te betalen. Niet alleen lagere inkomensgroepen worstelen nu met te hoge huren, ook voor steeds meer middeninkomens ligt een betaalbaar huis buiten bereik.

wlw 

De WoonlastenWakers is een samenwerkingsverband van alle huurdersorganisaties in Midden-Limburg. Het gaat om 8 huurdersorganisaties die samen de belangen vertegenwoordigen van 26.000 huurwoningen in de regio.

Huurverlaging 

Ongeveer 300.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en een hoge huurprijs.

geen_afbeelding

BC Laurentiuskwartier en Wonen Limburg ondertekenen een contract om de glasbewassing in eigen beheer te gaan nemen.

geen_afbeelding

In de voorbije periode hebben een 15-tal, voornamelijk oudere huurders van het complex Laurentiuskwartier, in een tweetal sessies deelgenomen aan een training in de omgang met de iPad.

bestuursvergadering 

Vindt u uw energierekening al een tijdje aan de hoge kant en heeft u geen idee hoe dit komt? Weet u wat er allemaal op uw energierekening staat en hoe u dit moet lezen, of heeft u toch wat moeite met het ontcijferen van al die bedragen?

briefwozwaarde 

Huurders krijgen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' opgestuurd van de gemeente. In die brief staat hoeveel hun huurwoning waard is. Voor huurders van een sociale huurwoning is dat belangrijk. De 'maximaal toegestane huurprijs' van hun woning hangt voor een deel af van de WOZ-waarde.

wonenlimburg telefoonnummer

Vanaf 1 januari 2016 bellen huurders niet langer naar 0800-1881 maar naar 088-3850800. In dit beknopt nieuwsbericht staan we stil bij deze verandering.

De nieuwe woningwet schrijft voor dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2016 woningen voortaan ‘passend’ moeten toewijzen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Daarmee wil de overheid zorgen dat huur en inkomen beter op elkaar aansluiten.

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. Daarmee wordt het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties wordt ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders krijgen vergaande zeggenschap. Zij krijgen een plek aan tafel bij prestatieafspraken die gemeenten en corporaties maken en instemmingsrecht bij fusies.

Naar boven