Bewonerscommissies

De bewonerscommissies zijn groepen huurders die samen met Huurders Belangenvereniging Maas & Roer de belangen behartigen van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen.

De bestuursleden wonen in hetzelfde complex of in dezelfde buurt en zijn makkelijk aanspreekbaar.

Nieuwe bewonerscommissies

Zet jij je graag in voor anderen en vind je dat leefbaarheid begint bij jezelf? Heb je een mening en wil je meepraten over nieuwe ontwikkelingen in je buurt of wooncomplex? Start dan samen met andere huurders een nieuwe bewonerscommissie. Het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer helpt je graag met het opzetten van een nieuwe bewonerscommissie. Stuur ons een bericht en we nemen contact met je op.

Vrijwilligers

Onze bewonerscommissies hebben een vrijwillig karakter. De bestuursleden van de bewonerscommissies ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Uiteraard worden de bewonerscommissies ook financieel ondersteund door Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer in het behalen van hun doelstellingen. Voorwaarde hiervoor is dat de bewonerscommissie aannemelijk maakt dat zij representatief is of spreekt voor alle huurders in het woningcomplex.

Doelen en activiteiten

De bewonerscommissies formuleren hun jaarlijkse doelen zelfstandig en regelen daarnaast ook extra services zoals het verwisselen van de lampjes in gemeenschappelijke ruimtes. Ze houden toezicht op de kwaliteit van de geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak van trapportalen en overleggen hierover met diverse partijen. Bewonerscommissies ondersteunen ook hun medebewoners bij vragen op het gebied van de huur, de WOZ-taxaties, stedelijke vernieuwingsprojecten enzovoorts.

Overleg

De bewonerscommissies overleggen regelmatig met hun medebewoners, het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer, Wonen Limburg en met andere instellingen of ambtelijke diensten in de buurt of wijk. De bewonerscommissie zijn de ogen en oren in de wijk. Ze informeren en raadplegen de medebewoners zowel schriftelijk als mondeling en organiseren regelmatig bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten voor alle medebewoners. Bijvoorbeeld als er plannen voor renovatie of vernieuwing in de maak zijn.

Wettelijke regels

Er zijn wettelijke regels voor overleg tussen huurders en verhuurders. De belangrijkste wettelijke basis voor het werk van een bewonerscommissie wordt gevormd door het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) en de Overlegwet. Sinds 1 januari 2009 zorgen enkele aanpassingen in de Overlegwet voor aanzienlijk meer rechten voor bewonerscommissies op informatie en advies.

Taakverdeling

Binnen de bewonerscommissies is er minimaal sprake van een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Soms zijn een of meer van die rollen in één persoon verenigd. Dit kan samenhangen met het beperkte aantal vrijwilligers, maar ook met de motivatie, beschikbare tijd of capaciteiten van de leden.