Huurders

Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer voert op regelmatige basis namens de huurders overleg met het bestuur van Wonen Limburg. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: huurbeleid, inhoud van de huurovereenkomst, verkoopbeleid, beleid inzake strategisch voorraadbeheer en woningmutatiebeleid.

Wij controleren

De Woningwet regelt wat Wonen Limburg met haar geld mag doen, hoe zij dat beslist en hoe daarop wordt toegezien.

Geven advies & hulp

Wij steunen onze leden met advies en hulp op maat. Hiervoor maken we gebruik van ons netwerk en ons recht op informatie.

En vertegenwoordigen

Wij komen op voor de belangen van onze leden en vertegenwoordigen hun stem middels overleg met diverse partijen.

Bevoegdheden

Ook is Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer betrokken bij het opstellen van beleid t.a.v. onderhoud en/of woningverbetering. Tevens geeft zij adviezen over allerlei zaken die voor huurders van belang zijn, zoals bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer heeft een informatierecht, een adviesrecht en een instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen. Wonen Limburg en Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer kunnen afspraken maken over het uitbreiden van de onderwerpen waarover Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer wordt geïnformeerd.

Instemmingsrecht
Wonen Limburg mag een voornemen tot wijzigingen van beleid van vaststelling van servicekosten pas uitvoeren na instemming van Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer. Dit heeft alleen betrekking op de vaststelling van servicekosten die van toepassing zijn op het gehele woningbezit van Wonen Limburg.
Overlegrecht
Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer kan voor elk overleg met Wonen Limburg onderwerpen voor de agenda aandragen. Wonen Limburg kan een onderwerp alleen gemotiveerd weigeren.

Zowel Wonen Limburg als Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer kunnen, indien dat voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijs nodig is, een of meerdere deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overleg. De overige overlegpartners moeten hierover tijdig worden geïnformeerd.

Informatie & Adviesrecht

Wonen Limburg moet Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer op verzoek en op eigen beweging informatie verschaffen over allerhande onderwerpen aangaande beleid en beheer die van wezenlijk belang kunnen zijn voor de huurders.

Bij veranderingen in beleid en beheer ten aanzien van deze onderwerpen heeft Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer ook een adviesrecht. Dit betekent dat Wonen Limburg Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over deze onderwerpen. Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer krijgt hier tenminste 6 weken de tijd voor. Wonen Limburg mag van dit advies afwijken maar kan dit alleen gemotiveerd doen.

Het informatie- en adviesrecht betreft de onderstaande onderwerpen:

 • Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en direct daaraan grenzende woonomgeving;
 • Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden;
 • Het toewijzings-en verhuurbeleid;
 • De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur;
 • Het huurprijzenbeleid;
 • De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen;
 • Een voorstel tot een fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 • Het beleid over de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de betrokken woongelegenheden of wooncomplexen liggen, en ook over herstructurering van die buurten of wijken;
 • Het beleid over het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvestiging voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven;
 • Overeenkomsten over servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten over het beheer van het verhuurde;
 • De uitspraken van de klachtencommissie van de verhuurder;
 • De beoogde inhoud van de prestatieafspraken tussen de verhuurder en één of meerdere gemeenten bij onderhandelingen over zulke prestatieafspraken.

Jaarvergadering

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. Dat is natuurlijk ook zo bij een huurdersbelangenvereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats.

Wat komt er aan bod en welke bevoegdheden heeft de ALV?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als vergadering
De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt schriftelijk. Als de ALV het heeft goedgekeurd, kan dit ook per e-mail. Als niet alle adressen van de leden bekend zijn, kan een advertentie worden geplaatst in de huis-aan-huiskrant van de plaats waar de vereniging toe behoort.

In de uitnodiging moet vermeld staan wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt en toegevoegd moeten worden de agenda van de vergadering, jaarrekenin, jaarverslag en begroting komende jaar.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan

De leden van Huurderbelangenvereniging Maas & Roer bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

 • wijziging van de statuten
 • benoemen, schorsen en ontslaan bestuurders
 • dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan’ van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft)
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
 • het uitsluiten van een lid
 • vaststellen van de jaarlijkse contributie
 • benoeming van een geshillencommissie

In de statuten is vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan een geschillencommissie. Als volgens de statuten de geschillencommissies in het leven geroepen is, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan een ingestelde geschillencommissie zich uitspreken over geschillen tussen de vereniging en een individeel lid.